Άρθρο 17

1. Το άρθρο 13 του ν. 4425/2016 καταργείται.