Άρθρο 22

1. Το άρθρο 17 του ν. 4425/2016 καταργείται.