Άρθρο 07

1. Το άρθρο 10 του ν. 4425/2106 αναριθμείται σε άρθρο 8.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10, του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 8, τροποποιείται ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος και της παρ. 4 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011, ο ΟΔΑΗΕ ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222. Η ΡΑΕ είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια ορισμού, την εγκριση των τελών του ΟΔΑΗΕ ή της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών αυτών, την ανάκληση του ΟΔΑΗΕ καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται στις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, δυνάμει του ανωτέρω Κανονισμού.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 8, τροποποιείται ως εξής:
«3. Ο ΟΔΑΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222. Οι αρμοδιότητες εκκαθάρισης ασκούνται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου, μη θιγομένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμειται σε άρθρο 8, τροποποιείται ως εξής:
«Για εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός των προβλεπομένων στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου, ο ΟΔΑΗΕ δύναται να:
α) συστήνει ή να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα με εξειδικευμένο σκοπό την εκτέλεση εργασιών ή λειτουργιών που αφορούν στις αρμοδιότητές του ή/και
β) αναθέτει εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με τον ΟΔΑΗΕ.
Για τις ως άνω περιπτώσεις α και β ο ΟΔΑΗΕ παραμένει αποκλειστικά αρμόδιος για την άρτια και ορθή εκτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συμμόρφωση κάθε τρίτου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Στις περιπτώσεις α και β οι επιμέρους όροι και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα τελούν υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.»
5. Οι περιπτώσεις α, δ και στ της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 8, τροποποιούνται ως εξής:
» α) Συνεργάζεται με τυχόν άλλα χρηματιστήρια ενέργειας ή διαχειριστές αγορών και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την απρόσκοπτη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.»
«δ) Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.»
«στ) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που διαχειρίζεται.»
6.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του αρθρου 10 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 8, τροποποιείται ως εξής:
«Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011(Α΄179), όπως ισχύει, η ανωτέρω υπουργική απόφαση ισχύει για την εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υποκαθίσταται με την απόσχιση στη θέση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»