Άρθρο 167-(άρθρο 162 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η ισχύς των άρθρων 121 έως και 124 και από 126 έως και 132 του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Ειδικότερα, το απόθεμα ασφαλείας G-SII της παραγράφου 4 του άρθρου 124 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2016 κατά τον εξής τρόπο:
α) το 25% αυτού έως την 31η Δεκεμβρίου 2016,
β) το 50% αυτού έως την 31η Δεκεμβρίου 2017,
γ) το 75% αυτού έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, και
δ) το 100% αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2019.
3. Τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οριζόμενες στην περίπτωση στ) του άρθρου 86 του παρόντος νόμου αρχές στις αποδοχές που αποδίδονται για υπηρεσίες ή επιδόσεις που θα παρέχονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 κι έπειτα, ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψης των συμβάσεων.