Άρθρο 47-(άρθρο 44 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Εξουσίες των κρατών μελών υποδοχής

Εάν το πιστωτικό ίδρυμα, παρά τη λήψη των μέτρων του άρθρου 45 του παρόντος νόμου από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ή λόγω ακαταλληλότητας των μέτρων αυτών ή διότι δεν ελήφθησαν καθόλου τέτοια μέτρα εξακολουθεί να παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος, η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού ενημερώσει προηγουμένως τις αρμόδιες αρχές του κράτους προέλευσης, λαμβάνει προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα ή επιβάλλει με απόφασή της κυρώσεις, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο, απαγορεύει στο πιστωτικό ίδρυμα να διενεργεί νέες πράξεις στην Ελλάδα.