Άρθρο 48-(άρθρο 45 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Μέτρα για την ανάκληση άδειας λειτουργίας

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος με έδρα την Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Εφόσον τη γνωστοποίηση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίσει το πιστωτικό ίδρυμα του οποίου η άδεια ανακλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης να διενεργεί νέες πράξεις στην Ελλάδα και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των καταθετών, των επενδυτών ή άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες.