Άρθρο 135 – (άρθρο 144 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Ειδικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές

1. Για τους σκοπούς του Πέμπτου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα γενικά κριτήρια και τις μεθοδολογίες που ακολουθούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα άρθρα 405 έως 409 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 54 του παρόντος νόμου, συνοπτική περιγραφή του αποτελέσματος της εποπτικής διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης καθώς και περιγραφή των μέτρων και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε ετήσια βάση σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τα άρθρα 405 έως 409 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ενδέχεται να υπάρξει ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το μητρικό ίδρυμα,
β) τον αριθμό των μητρικών ιδρυμάτων τα οποία αφορά η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και τον αριθμό αυτών που διαθέτουν θυγατρικές με έδρα σε τρίτες χώρες,
γ) συγκεντρωτικά, για τα μητρικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και τα οποία αφορά η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:
αα) το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση που τηρούνται στις θυγατρικές με έδρα σε τρίτες χώρες,
ββ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της υποπερίπτωσης (αα) επί του συνολικού ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση,
γγ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της υποπερίπτωσης αα) επί των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ενοποιημένη βάση του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
3. Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ενδέχεται να υπάρξει ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το μητρικό ίδρυμα,
β) τον αριθμό των μητρικών ιδρυμάτων τα οποία αφορά η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και τον αριθμό αυτών που διαθέτουν θυγατρικές με έδρα σε τρίτες χώρες,
γ) συγκεντρωτικά, για τα μητρικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και τα οποία αφορά η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
αα) το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων που τηρούνται στις θυγατρικές με έδρα σε τρίτες χώρες,
ββ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της υποπερίπτωσης αα) επί του συνολικού ύψους των ιδίων κεφαλαίων,
γγ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της υποπερίπτωσης αα) επί των κεφαλαιακών απαιτήσεων του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.