Άρθρο 116 – (άρθρο 123 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Εποπτεία

1. Τηρουμένων των διατάξεων του τέταρτου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εάν μια μητρική επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων ιδρυμάτων είναι μικτή εταιρεία συμμετοχών, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των εν λόγω ιδρυμάτων ασκεί γενική εποπτεία στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ του ιδρύματος και της μικτής εταιρείας συμμετοχών και των θυγατρικών της.
2. Τα ιδρύματα διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανόμενων των ορθών διαδικασιών δημοσίευσης στοιχείων και λογιστικής, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν, να υπολογίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν κατάλληλα τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη μητρική τους μικτή εταιρεία συμμετοχών και τις θυγατρικές της. Τα ιδρύματα κοινοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή πραγματοποιείται με τις εν λόγω οντότητες, με την εξαίρεση της συναλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 394 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Οι διαδικασίες αυτές και οι προαναφερόμενες σημαντικές συναλλαγές αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.