Άρθρο 79-(άρθρο 87 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Κίνδυνος υπερβολικής μόχλευσης

1. Τα ιδρύματα θεσπίζουν πολιτικές και διαδικασίες για τον προσδιορισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης. Οι δείκτες κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης περιλαμβάνουν το δείκτη μόχλευσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 429 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις αναντιστοιχίες μεταξύ του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.
2. Τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν προληπτικά τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικές αυξήσεις του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης λόγω μειώσεων των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος συνεπεία αναμενόμενων ή πραγματοποιηθεισών ζημιών, ανάλογα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες. Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε σειρά διαφορετικών γεγονότων ακραίων καταστάσεων κρίσης όσον αφορά τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης.

Υποτμήμα 3
Διακυβέρνηση