Άρθρο 91 – (άρθρο 99 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζει πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τα ιδρύματα που εποπτεύει. Το εν λόγω πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος νόμου. Το πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης περιλαμβάνει τα εξής:
α) ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σκοπεύει να ασκήσει τα εποπτικά καθήκοντά της και να κατανείμει τους πόρους της,
β) προσδιορισμό των ιδρυμάτων που πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς άσκησης αυτής όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
γ) σχέδιο επιτόπιων ελέγχων των ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων και θυγατρικών αυτών που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 53, 112 και 115 του παρόντος νόμου.
δ) στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στο άρθρο 47 του παρόντος νόμου, τον επιτόπιο έλεγχο των θυγατρικών επιχειρήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην εποπτεία της σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας αυτής.
2. Τα προγράμματα εποπτικής εξέτασης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ιδρύματα:
α) ιδρύματα για τα οποία τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των περιπτώσεων α) και ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 90 και του άρθρου 92 ή τα αποτελέσματα της εποπτικής αξιολόγησης βάσει του άρθρου 89 του παρόντος νόμου παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη σημαντικών κινδύνων ως προς την απαιτούμενη σε διαρκή βάση χρηματοοικονομική τους ευρωστία ή για την μη συμμόρφωση προς τον παρόντα νόμο τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) ιδρύματα που ενέχουν συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα,
γ) οποιαδήποτε άλλα ιδρύματα για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το κρίνει αναγκαίο.
3. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος νόμου, λαμβάνονται ειδικότερα τα ακόλουθα μέτρα:
α) αύξηση του αριθμού ή της συχνότητας των επιτόπιων ελέγχων του ιδρύματος,
β) μόνιμη παρουσία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ίδρυμα,
γ) υποβολή πρόσθετων ή συχνότερων εποπτικών αναφορών από το ίδρυμα,
δ) πρόσθετες ή συχνότερες αξιολογήσεις του λειτουργικού, στρατηγικού ή επιχειρηματικού σχεδίου του ιδρύματος,
ε) θεματικές εξετάσεις για την παρακολούθηση συγκεκριμένων κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν.
4. Η υιοθέτηση προγράμματος εποπτικής εξέτασης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής να διενεργούν, κατά περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων που ασκούν τα υποκαταστήματα ιδρυμάτων στο έδαφός τους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του παρόντος νόμου.