Άρθρο 92 – (άρθρο 100 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί τις ενδεδειγμένες, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στα ιδρύματα που εποπτεύει, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης του άρθρου 89 του παρόντος νόμου.