Άρθρο 74-(άρθρο 82 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Κίνδυνος τιτλοποίησης

1. Τα ιδρύματα αξιολογούν και αντιμετωπίζουν με κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες τους κινδύνους από συναλλαγές τιτλοποίησης, στις οποίες είναι ο επενδυτής, ο μεταβιβάζων, κατά την έννοια του σημείου 13 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή ο χρηματοδότης, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου φήμης, όπως προκύπτουν σε σχέση με πολύπλοκες δομές ή προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η οικονομική σημασία της συναλλαγής λαμβάνεται πλήρως υπόψη στις αποφάσεις αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων.
2. Σε περίπτωση που το μεταβιβάζον, κατά την έννοια του σημείου 13 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ίδρυμα έχει προβεί σε τιτλοποίηση ανακυκλούμενων συναλλαγών με ρήτρα πρόωρης εξόφλησης προβλέπεται σχεδιασμός σχετικά με τη ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τόσο των προγραμματισμένων όσο και των πρόωρων εξοφλήσεων.