Άρθρο 85 – (άρθρο 93 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Ιδρύματα που επωφελούνται από κρατική ενίσχυση

Στην περίπτωση ιδρυμάτων που επωφελούνται από κατ’ εξαίρεση κρατική ενίσχυση, ισχύουν επιπρόσθετα σε αυτές της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του παρόντος νόμου οι εξής αρχές:
α) οι μεταβλητές αποδοχές περιορίζονται αυστηρά ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων, όταν δεν συμβιβάζονται με τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης και την έγκαιρη έξοδο από την κρατική ενίσχυση,
β) η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από τα ιδρύματα να αναδιαρθρώνουν τις αποδοχές κατά τρόπο που να ευθυγραμμίζονται με τη χρηστή διαχείριση των κινδύνων και τη μακροπρόθεσμη πορεία, περιλαμβανομένης, όπου συντρέχει περίπτωση, της θέσπισης ορίων στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος,
γ) δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, εκτός αν αυτό είναι δικαιολογημένο.