Άρθρο 156 – (άρθρο 151 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46, 50, 51 και 52 του παρόντος νόμου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 460 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 157 έως 164 του παρόντος νόμου.