Άρθρο 82-(άρθρο 90 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Δημοσιοποίηση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού

Τα ιδρύματα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους μεταξύ των βασικών δεικτών δημοσιοποιούν τη συνολική απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού τους, η οποία υπολογίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμά τους διαιρούμενο προς το ύψος του ενεργητικού τους.