Άρθρο 30 -(άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Αρχικό κεφάλαιο τοπικών επιχειρήσεων

Οι τοπικές επιχειρήσεις διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ εφόσον απολαμβάνουν του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 33 του ν. 3606/2007.