Άρθρο 105 – (άρθρο 112 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Συντονισμός εποπτικών δραστηριοτήτων από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας

1. Επιπρόσθετα στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η κατά περίπτωση αρχή ενοποιημένης εποπτείας:
α) συντονίζει τη συγκέντρωση και τη γνωστοποίηση στις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών των σχετικών ή ουσιωδών πληροφοριών σε περίοδο ομαλής λειτουργίας (going concern) καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις,
β) προγραμματίζει και συντονίζει τις εποπτικές δραστηριότητες σε περίοδο ομαλής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 104 έως 120 του παρόντος νόμου, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές,
γ) προγραμματίζει και συντονίζει τις εποπτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές και, εφόσον απαιτείται, με τις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, κατά το στάδιο προετοιμασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και κατά τη διάρκειά τους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που σημειώνονται αρνητικές εξελίξεις σε ιδρύματα ή σε χρηματοοικονομικές αγορές χρησιμοποιώντας, κατά το δυνατόν, προκαθορισμένους διαύλους επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της διαχείρισης κρίσεων.
2. Εάν η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή εάν οι αρμόδιες αρχές δεν συνεργάζονται με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή στην πρώτη περίπτωση ή ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδρομή της δυνάμει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
3. Ο προγραμματισμός και συντονισμός των εποπτικών δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ειδικά μέτρα που αναφέρονται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 110 και στην περίπτωση β) της παραγράφου 8 του άρθρου 110, τη διεξαγωγή κοινών αξιολογήσεων, την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την ενημέρωση του κοινού.