Άρθρο 119 (άρθρο 126 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Κυρώσεις

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 56 έως 64 και 154 του παρόντος νόμου, διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα που στοχεύουν στην παύση παραβάσεων ή την εξάλειψη των αιτίων αυτών των παραβάσεων μπορούν να επιβληθούν σε χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές εταιρείες συμμετοχών ή στα υπεύθυνα διευθυντικά στελέχη τους που έχουν παραβεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές διατάξεις.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών στην περίπτωση, ιδίως, που η καταστατική έδρα χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μεικτής εταιρείας συμμετοχών ευρίσκεται εκτός του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστημένη η κεντρική της διοίκηση ή το κύριο κατάστημά της προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις ή τα μέτρα που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.