Άρθρο 157 – (άρθρο 152 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή αναφορών

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια του κράτους μέλους υποδοχής δύναται να απαιτεί, για στατιστικούς σκοπούς, την υποβολή περιοδικών αναφορών για τις πράξεις που πραγματοποιούν στην Ελλάδα τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη.
2. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 161 του παρόντος νόμου, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη, τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που απαιτεί γι’ αυτό τον σκοπό από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.