Άρθρο 113 – (άρθρο 120 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Εποπτεία μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών

1. Σε περίπτωση που μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε διατάξεις ισοδύναμες με τις Οδηγίες 2013/36/ΕΕ και 2002/87/ΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία βάσει κινδύνου η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση δύναται, ύστερα από διαβούλευση με τις άλλες αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων, να εφαρμόζει στη μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αποκλειστικά τη σχετική διάταξη του ν. 3455/2006.
2. Σε περίπτωση που μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε διατάξεις ισοδύναμες με τις Οδηγίες 2013/36/ΕΕ και 2009/138/ΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία βάσει κινδύνου η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, κατόπιν συμφωνίας με τον επόπτη ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα εφόσον πρόκειται για άλλη αρχή, δύναται να εφαρμόζει στη μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών μόνον τις διατάξεις του παρόντος νόμου σχετικά με τον πλέον σημαντικό χρηματοοικονομικό τομέα όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως η αρχή ενοποιημένης εποπτείας ενημερώνει την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει των παραγράφων 1 και 2.