Άρθρο 33-(άρθρα 33, 35(1)(2)(3)(4) & 36(3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα

1. Πιστωτικό ίδρυμα, που εδρεύει στην Ελλάδα, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου σε άλλα κράτη μέλη, μέσω υποκαταστήματος, εφόσον αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του και τηρείται η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.
2. Το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:
α) το κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί το υποκατάστημα,
β) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο αναγράφονται ιδίως το είδος των εργασιών τις οποίες προτίθεται να ασκήσει το υποκατάστημα και η οργανωτική του δομή συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,
γ) τη διεύθυνση του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής, στην οποία μπορεί να ζητούνται έγγραφα και στοιχεία, και
δ) τα ονόματα των υπευθύνων για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου τα κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο πιστωτικό ίδρυμα.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί επίσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής το ύψος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και το άθροισμα των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος δυνάμει του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.
5. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει λόγους να αμφιβάλλει ως προς την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος που σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, είτε περιορίζει τις προτεινόμενες δραστηριότητες του εν λόγω υποκαταστήματος είτε αρνείται να κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής τις πληροφορίες των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου και γνωστοποιεί τους λόγους στο ενδιαφερόμενο ίδρυμα μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου. Η άρνηση κοινοποίησης ή η παράλειψη απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής ισοδυναμεί με άρνηση εφαρμοζόμενου του άρθρου 64 του παρόντος νόμου.
6. Σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου κάποιας από τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως τη μεταβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν γίνει η μεταβολή αυτή, έτσι ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να μπορεί να ενεργήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 5 του παρόντος άρθρου.
7. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η εν γένει διαδικασία για την ίδρυση νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα από τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από αυτή.