Άρθρο 35 -(άρθρο 37 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Ενημέρωση για απορριπτικές αποφάσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΤ για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων για τις οποίες υπήρξαν απορριπτικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος νόμου.