Άρθρο 133 – Ορισμός αρχής για την εφαρμογή του άρθρου 458 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Η εντεταλμένη αρχή είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του άρθρου 458 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.