Άρθρο 114 – (άρθρο 121 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Επάρκεια διευθυντικών στελεχών

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών οφείλουν να είναι ανεπίληπτα και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του παρόντος νόμου, προς το σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού ρόλου μιας χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών.