Άρθρο 98 – (άρθρο 105 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Ειδικές απαιτήσεις ρευστότητας

1. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου των απαιτήσεων ρευστότητας στο πλαίσιο της εξέτασης και αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 89 έως 93 του παρόντος νόμου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά κατά πόσον είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιβολή ειδικής απαίτησης ρευστότητας, για την κάλυψη των κινδύνων ρευστότητας στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί ένα ίδρυμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
α) το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο του ιδρύματος,
β) τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς του ιδρύματος που αναφέρονται στα άρθρα 66 έως 88 και ειδικότερα στο άρθρο 78 του παρόντος νόμου,
γ) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος νόμου,
δ) τον συστημικό κίνδυνο ρευστότητας που απειλεί τις χρηματοοικονομικές αγορές.
2. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 59 του παρόντος νόμου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει την ανάγκη εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων, που περιλαμβάνουν οικονομικές επιβαρύνσεις το ύψος των οποίων σε γενικές γραμμές σχετίζεται με τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θέσης ρευστότητας του ιδρύματος και των απαιτήσεων ρευστότητας και σταθερής χρηματοδότησης που θεσπίζονται σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.