Άρθρο 160 – (άρθρο 155 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα ως κράτος μέλος προέλευσης και ως κράτος μέλος υποδοχής

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους υπό την ιδιότητά της ως αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του κράτους μέλους προέλευσης ιδρύματος ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχείρησης του άρθρου 31 του παρόντος νόμου ασκεί την προληπτική εποπτεία επ’ αυτού περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του στην αλλοδαπή, βάσει του άρθρου 33, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 και του άρθρου 42 του παρόντος νόμου ή των άρθρων 33 και 34 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή των άρθρων 31 και 33 του ν. 3606/2007 ή των άρθρων 31 και 32 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Η αρμοδιότητα του προηγούμενου εδαφίου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου ή της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του ν. 3606/2007 ή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ που αφορούν τις αρμοδιότητες του κράτους μέλους υποδοχής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις αρμοδιότητες άσκησης εποπτείας σε ενοποιημένη βάση.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της κατά τον παρόντα νόμο λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν αντίκτυπο των αποφάσεών της στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος όλων των εμπλεκόμενων κρατών μελών, ιδίως, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες τη δεδομένη χρονική στιγμή.