Άρθρο 67- (άρθρο 75 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) -Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών

1. Τα ιδρύματα παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες για τις αποδοχές του προσωπικού σύμφωνα με τα στοιχεία ζ), η) και θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 450 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών και τις διαβιβάζει στην ΕΑΤ.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους – μέλους προέλευσης, συγκεντρώνει και διαβιβάζει στην ΕΑΤ τις, ανά ίδρυμα, πληροφορίες για τον αριθμό των φυσικών προσώπων με αποδοχές ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ανά οικονομικό έτος, με κατηγοριοποίηση σε διαστήματα του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και μνεία του τομέα απασχόλησής τους και των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, καθώς και με ανάλυση των βασικών στοιχείων των αποδοχών, των πρόσθετων μεταβλητών αποδοχών, των μακροπρόθεσμων επιβραβεύσεων και των συνταξιοδοτικών εισφορών.

  • …..πληροφορίες για τον αριθμό των φυσικών προσώπων με αποδοχές ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ανά οικονομικό έτος, με κατηγοριοποίηση σε διαστήματα του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και μνεία του τομέα απασχόλησής τους και των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.
    Δεν γίνεται κατανοητό και λογικά αποδεκτό, η ύπαρξη αποδοχών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, για οποιοδήποτε λόγο και για οποιοδήποτε χρόνο ημερησίας απασχόλησης που δεν μπορεί να υπερβεί τις 24 ώρες, αν θα ήταν δυνατό να εργαστεί κάποιος 24 ώρες συνέχεια.
    Ούτε ο χρόνος απασχόλησης, ούτε το αντικείμεο απασχόλησης, μπορεί να δικαιολογήσει μισθό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, δηλαδή 83.333 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 2.777 ευρώ ημερήσια έξοδα διαβίωσης, ούτε επιτρέπεται να διαφαίνεται ότι το ήθος και η συνέπεια στην εργασία του τραπεζικού στελέχους, με το μέγεθςο των αποδοχών του.

  • Δεν αναφαίρεται μέτρο διασφάλισης για το : παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν δεν παρέχουν δηλαδή, αυτό πως θα εντοπισθεί και αν εντοπισθεί τυχαία, η παράλειψη τι επιφέρει για την μη παροχή.
    Αυτό πρέπει να ορίζεται εξ υπαρχής καιόχι με μεταγενέστερες πράξεις της ΤτΕ.