Άρθρο 99 – (άρθρο 106 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Ειδικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης

1. Τα ιδρύματα δημοσιοποιούν στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 κατ’ ελάχιστον μία φορά το χρόνο.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται:
α) να απαιτεί μεγαλύτερη συχνότητα για μια ή περισσότερες από τις ως άνω πληροφορίες,
β) να θέτει προθεσμίες δημοσιοποίησης,
γ) να ορίζει μέσα και τόπους δημοσιοποίησης, διαφορετικά από εκείνα που ισχύουν για τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.
3. Οι μητρικές επιχειρήσεις ιδρυμάτων που υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση, είτε ως πλήρες κείμενο είτε με αναφορές σε αντίστοιχα στοιχεία, περιγραφή της νομικής δομής καθώς και της εταιρικής διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής του ομίλου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 1 του άρθρου 66 και την παράγραφο 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόμου.