Άρθρο 130 – (άρθρο 140 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Υπολογισμός ποσοστού ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος

1. Το ποσοστό ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που ισχύουν στα κράτη όπου εντοπίζονται τα σχετικά ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο του εν λόγω ιδρύματος ή εφαρμόζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δυνάμει των παραγράφων 2 ή 3 του άρθρου 129 του παρόντος νόμου. Για τον υπολογισμό του σταθμισμένου μέσου όρου τα ιδρύματα εφαρμόζουν σε κάθε ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας τις συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, σύμφωνα με το τρίτο Μέρος Τίτλοι ΙΙ και IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που αφορά τα σχετικά ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο στο αντίστοιχο κράτος, διαιρεμένο με τις συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο που αφορούν όλα τα σχετικά ανοίγματα του ιδρύματος σε πιστωτικό κίνδυνο.
2. Αν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 136 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, μια εντεταλμένη αρχή ορίσει ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας άνω του 2,5% του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά αποθέματος ασφαλείας ως προς τα σχετικά ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο εντός του κράτους μέλους της αντίστοιχης εντεταλμένης αρχής («κράτος μέλος Α») για τους σκοπούς του υπολογισμού που απαιτείται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου, όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισμού της περίπτωσης του ενοποιημένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω ίδρυμα:
α) τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο «κράτος μέλος Α» θα εφαρμόσουν αυτό το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας άνω του 2,5% του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε κίνδυνο,
β) τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος εφαρμόζουν ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας ύψους 2,5% του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε κίνδυνο όταν η εντεταλμένη αρχή τους δεν έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας άνω του 2,5% σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος νόμου και την παράγραφο 1 του άρθρου 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ,
γ) τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος εφαρμόζουν το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που όρισε η εντεταλμένη αρχή στο κράτος μέλος Α όταν η εντεταλμένη αρχή τους έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 128 του παρόντος νόμου και το άρθρο 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
3. Αν το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που έχει ορίσει η σχετική αρχή τρίτης χώρας για μια τρίτη χώρα είναι ύψους άνω του 2,5% του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά αποθέματος ασφαλείας ως προς τα σχετικά ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο εντός της τρίτης χώρας για τους σκοπούς του υπολογισμού που απαιτείται από την παράγραφο 1, περιλαμβανομένου, όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισμού της περίπτωσης του ενοποιημένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω ίδρυμα:
α) ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας ύψους 2,5% του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο όταν η εντεταλμένη αρχή δεν έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας ύψους άνω του 2,5 % σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος νόμου,
β) το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που όρισε η σχετική αρχή τρίτης χώρας όταν η εντεταλμένη αρχή έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 128 του παρόντος νόμου.
4. Τα σχετικά ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις κατηγορίες ανοιγμάτων, εκτός από όσες αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως στ) του άρθρου 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για τα οποία ισχύουν:
α) οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο βάσει του τρίτου μέρους τίτλος II του εν λόγω Κανονισμού,
β) όπου το άνοιγμα τηρείται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ειδικό κίνδυνο βάσει του τρίτου μέρους τίτλος IV κεφάλαιο 2 του εν λόγω Κανονισμού ή για αυξημένους κινδύνους αθέτησης και μεταβολής της διαβάθμισης βάσει του τρίτου μέρους τίτλος IV κεφάλαιο 5 του εν λόγω Κανονισμού,
γ) όπου το άνοιγμα σε κίνδυνο είναι τιτλοποίηση, οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το τρίτο Μέρος Τίτλος II Κεφάλαιο 5 του εν λόγω Κανονισμού.
5. Τα ιδρύματα εξακριβώνουν τη γεωγραφική θέση ενός σχετικού ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με τα σχετικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα.
6. Για τους σκοπούς του υπολογισμού που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:
α) ένα ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για κάθε κράτος μέλος ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις πληροφορίες που έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με την περίπτωση ε) της παραγράφου 7 του άρθρου 136 ή την περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, αν το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι η αύξηση του ποσοστού αποθέματος ασφαλείας,
β) με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ), ένα ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για τρίτη χώρα ισχύει 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική αρχή τρίτης χώρας ανακοίνωσε αλλαγή του ποσοστού αποθέματος ασφαλείας, ανεξάρτητα από το αν η αρχή αυτή απαιτεί από τα ιδρύματα που έχουν ιδρυθεί στην εν λόγω τρίτη χώρα να θέσουν σε ισχύ την αλλαγή εντός συντομότερης προθεσμίας, αν το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι η αύξηση του ποσοστού αποθέματος ασφαλείας,
γ) αν η εντεταλμένη αρχή ορίσει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για τρίτη χώρα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3 του άρθρου 129 του παρόντος νόμου ή αναγνωρίσει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 128 του παρόντος νόμου, αυτό το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με την περίπτωση γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 129 ή την περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του παρόντος νόμου, αν το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι η αύξηση του ποσοστού αποθέματος ασφαλείας,
δ) το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας τίθεται αμέσως σε ισχύ, αν το αποτέλεσμα της απόφασης είναι η μείωση του ποσοστού αποθέματος ασφαλείας.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης β), τυχόν αλλαγή του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για τρίτη χώρα θα θεωρείται ότι ανακοινώθηκε την ημερομηνία δημοσίευσής της από τη σχετική αρχή τρίτης χώρας σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα νομοθεσία.