Άρθρο 37 -(άρθρο 47(2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Ενημέρωση για άδειες υποκαταστημάτων τρίτων χωρών

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών για κάθε χορηγούμενη άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε τρίτη χώρα.