Άρθρο 95 – (άρθρο 103 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Εφαρμογή προληπτικών εποπτικών μέτρων σε ιδρύματα με παρόμοια προφίλ κινδύνου

1. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει δυνάμει του άρθρου 89 του παρόντος νόμου ότι τα ιδρύματα με παρόμοια προφίλ κινδύνου, όπως παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα ή γεωγραφική θέση των ανοιγμάτων, εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε παρόμοιους κινδύνους ή μπορεί να ενέχουν παρόμοιους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δύναται να εφαρμόζει κατά πανομοιότυπο ή παρόμοιο τρόπο τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 89 στα εν λόγω ιδρύματα. Για τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει με απόφασή της στα εν λόγω ιδρύματα απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος νόμου και δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 κατά πανομοιότυπο ή παρόμοιο τρόπο, περιλαμβανομένων ειδικότερα των εποπτικών εξουσιών δυνάμει των άρθρων 96, 98 και 99 του παρόντος νόμου. Οι κατηγορίες ιδρυμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα σύμφωνα με τα κριτήρια της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του παρόντος νόμου.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΤ όταν θέτει σε εφαρμογή την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.