Άρθρο 154 – (άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που μία επιχείρηση της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 ή 95 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 κατά περίπτωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 99 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισμού,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τα στοιχεία του άρθρου 101 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με ένα μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα, κατά παράβαση του άρθρου 394 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
δ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη ρευστότητά του, κατά παράβαση του άρθρου 415 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ε) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το δείκτη μόχλευσης, κατά παράβαση του άρθρου 430 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
στ) δεν διατηρεί κατ’ εξακολούθηση και σε βάθος χρόνου ρευστά διαθέσιμα, κατά παράβαση του άρθρου 412 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ζ) παρουσιάζει χρηματοδοτικό άνοιγμα πέραν των ορίων που θέτει το άρθρο 395 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
η) που είναι εκτεθειμένο στον πιστωτικό κίνδυνο μιας θέσης τιτλοποίησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 405 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
θ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες κατά παράβαση του άρθρου 431 παράγραφοι 1, 2 και 3 ή του άρθρου 451 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ι) προβαίνει σε πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος, κατά παράβαση του άρθρου 131 του παρόντος νόμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άρθρα 28, 51 ή 63 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια,
ια) σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων,
ιβ) δεν εφαρμόζει πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης όπως απαιτείται από το άρθρο 66 του παρόντος νόμου,
ιγ) διόρισε ή δεν αντικατέστησε αμελλητί τα πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 83 του παρόντος νόμου,
επιβάλλει με απόφασή της διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του ν. 3606/2007 περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ, που δύναται να εφαρμοστεί και για τις περιπτώσεις α) έως και ια) της προηγουμένης παραγράφου και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα τεχνικά και εκτελεστικά μέτρα και αποφάσεις του παρόντος νόμου, στις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περιλαμβάνονται τα εξής:
α) Διοικητικές κυρώσεις:
αα) στην περίπτωση νομικού προσώπου, επίπληξη ή χρηματικά πρόστιμα ύψους έως το 10% του συνολικού καθαρού κύκλου εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων εσόδων που συνίσταται σε τόκους εισπρακτέους και εξομοιούμενα έσοδα, έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής ή σταθερής απόδοσης και εισπρακτέες προμήθειες ή αμοιβές σύμφωνα με το άρθρο 316 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 της επιχείρησης κατά την προηγούμενη χρήση,
ββ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, επίπληξη ή χρηματικά πρόστιμα μέχρι και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ,
γγ) χρηματικά πρόστιμα μέχρι και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν. Σε περίπτωση που επιχείρηση της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, τα σχετικά ακαθάριστα έσοδα θα είναι τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις ενοποιημένες καταστάσεις της ανώτατης μητρικής επιχείρησης κατά την προηγούμενη χρήση.
β) Διοικητικά μέτρα:
αα) δημόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται το υπεύθυνο φυσικό η νομικό πρόσωπο ή οντότητα, και η φύση της παράβασης,
ββ) σύσταση προς το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψής της στο μέλλον,
γγ) προσωρινή απαγόρευση κατά των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του παρόντος νόμου να ασκούν καθήκοντα σε ιδρύματα.