Άρθρο 97 -Ορισμός αρχής για την εφαρμογή του άρθρου 412 και 413 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Τηρούμενων των προβλέψεων των άρθρων 412 και 413 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θεσπίζει γενικούς κανόνες για τις απαιτήσεις κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας και τις απαιτήσεις σταθερής χρηματοδότησης.