Άρθρο 93 – (άρθρο 101 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Αξιολόγηση της άδειας χρήσης εσωτερικών προσεγγίσεων σε διαρκή βάση

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναθεωρεί τακτικά και τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων προς τις απαιτήσεις αναφορικά με τις εσωτερικές προσεγγίσεις που απαιτούν τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια αρχή προτού χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το τρίτο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε αλλαγές στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδρύματος και στην εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων σε νέα προϊόντα. Όταν εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις στην αποτύπωση των κινδύνων του ιδρύματος με την εσωτερική προσέγγιση που χρησιμοποιείται, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι αυτές διορθώνονται ή λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεών τους, περιλαμβανομένης της επιβολής υψηλότερων πολλαπλασιαστικών συντελεστών, ή της επιβολής κεφαλαιακών προσαυξήσεων, ή της λήψης άλλων κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδικότερα εξετάζει και αξιολογεί κατά πόσο το ίδρυμα χρησιμοποιεί άρτια αναπτυγμένες και επικαιροποιημένες τεχνικές και πρακτικές για τις εν λόγω προσεγγίσεις.
3. Αν σε εσωτερικό υπόδειγμα για τον κίνδυνο αγοράς, παρουσιάζεται πλήθος υπερβάσεων όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 366 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 που υποδηλώνουν ότι το υπόδειγμα δεν είναι ή δεν είναι πλέον επαρκώς ακριβές, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια χρήσης του εσωτερικού μοντέλου ή επιβάλλει με απόφασή της κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το μοντέλο θα βελτιωθεί άμεσα.
4. Εφόσον ένα ίδρυμα έχει λάβει άδεια να εφαρμόζει προσέγγιση που απαιτεί την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πριν από τη χρήση της εν λόγω προσέγγισης για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το τρίτο τμήμα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αλλά δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά από το ίδρυμα είτε να της αποδείξει ότι η μη συμμόρφωσή του δεν είναι ουσιώδης κατά περίπτωση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είτε να καταθέσει σχέδιο για την έγκαιρη αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις και να ορίσει προθεσμία εφαρμογής της. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί να γίνουν βελτιώσεις στο σχέδιο αν αυτό δεν αναμένεται να φέρει πλήρη συμμόρφωση ή αν η προθεσμία είναι ακατάλληλη. Αν το ίδρυμα δεν πιθανολογείται ότι θα συμμορφωθεί εντός καθορισμένης προθεσμίας και, κατά περίπτωση, δεν έχει αποδείξει επαρκώς ότι οι επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση είναι επουσιώδεις, η άδεια χρήσης της προσέγγισης ανακαλείται ή περιορίζεται στα τμήματα στα οποία υπάρχει συμμόρφωση ή αυτή είναι εφικτή εντός εύλογης προθεσμίας.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη την ανάλυση και τα συγκριτικά κριτήρια της ΕΑΤ για την αξιολόγηση των αδειών χρήσης εσωτερικών προσεγγίσεων.