Άρθρο 1-(άρθρο 1 Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Αντικείμενο – Σκοπός

1. Ο παρών νόμος ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ» (EE L 176).
2. Ειδικότερα, θεσπίζει κανόνες σχετικά με:
α) την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (από κοινού καλούμενα «ιδρύματα»), με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου,
β) τις εποπτικές αρμοδιότητες και τα εργαλεία για την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων από τις αρμόδιες αρχές,
γ) την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων από τις αρμόδιες αρχές κατά τρόπο συμβατό προς τους κανόνες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EE L 176),
δ) τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης όσον αφορά την προληπτική ρύθμιση και εποπτεία των ιδρυμάτων.

  • 6 Μαρτίου 2014, 11:42 | Στέφανος Χ Σαμακάς

    Για να μπορέσουν οι » άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας, θα πρέπει να σταματήσουν κάθε άλλη δραστηριότητα και να διαβάσουν τις 99 σελίδες της Οδηγίας, τα 167 άρθρα της ενσωμάτωσης, να τα αντιπαραβάλλουν μεταξύ τους και να συμβουλευτούν άλλα κείμενα μέσα σε θεωρητικά 69 ώρες, πρακτικά πολύ λιγώτερες λόγω της μη λειτουργίας του συστήματος ειδοποίησης .

    Ο θεσμος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης παρά την αισχρή κηδεμονία που υπέστη την δύσκολη αυτή περίοδο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Νομοθετικής διαδικασίας και της Δημοκρατικής Νομιμότητος που απαξιώνονται και ακυρώνονται απο την επιλεκτική εφαρμογή του, την απόκρυψη τροπολογιών, την χρονική προθεσμία κλπ.