Άρθρο 103 – (άρθρο 110 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Εποπτική Διαδικασία Εξέτασης και Αξιολόγησης και εποπτικά μέτρα

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζει την εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των άρθρων 89 έως 93 του παρόντος νόμου και τα εποπτικά μέτρα των άρθρων 94 έως 100 του παρόντος νόμου σύμφωνα με το επίπεδο εφαρμογής των απαιτήσεων που ορίζονται στο πρώτο Μέρος Τίτλος II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέψει την εξαίρεση από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι απαιτήσεις του άρθρου 89 του παρόντος νόμου ισχύουν για την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων σε ατομική βάση.