Άρθρο 166 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται ν. 3601/2007 (Α’ 178), και οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά σε αυτόν νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Οι κανονιστικές αποφάσεις, εγκύκλιοι και διευκρινιστικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από Υπουργούς ή αρμόδιες αρχές, βάσει διατάξεων που καταργούνται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την αντικατάστασή τους από τις δυνάμει της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, εκδοθησόμενες νέες τοιαύτες. Σε περίπτωση που αυτές αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου ή του Κανονισμού.
3. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1.Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία προβαίνει σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, σε αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή σε λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ανέρχεται τουλάχιστον σε επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (730.000) ευρώ.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ που παρέχουν μία ή περισσότερες από τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες των περιπτώσεων α), β), δ) και ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 και δεν είναι αδειοδοτημένες να παρέχουν την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, και οι οποίες δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια ή τίτλους πελατών τους και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν σε καμία χρονική στιγμή να εμφανίζουν οφειλές έναντι αυτών των πελατών ανέρχεται τουλάχιστον σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.»