Άρθρο 117 – (άρθρο 124 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, οι μικτές εταιρείες συμμετοχών και οι θυγατρικές τους ή οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 του παρόντος νόμου θυγατρικές επιχειρήσεις, δύνανται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες χρήσιμες για τη διευκόλυνση της άσκησης της εποπτείας σύμφωνα με τα άρθρα 103 έως 120 του παρόντος νόμου, μη εφαρμοζόμενων στις περιπτώσεις αυτές τυχόν ισχυόντων περιορισμών ως προς την κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.
2. Όταν η μητρική επιχείρηση και οποιοδήποτε από τα ιδρύματα που είναι θυγατρικές της είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά κράτη μέλη, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσει με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όλες τις σχετικές πληροφορίες που μπορούν να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση.
3. Όταν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μητρική επιχείρηση δεν ασκούν οι ίδιες την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το άρθρο 104 του παρόντος νόμου, μπορούν να κληθούν από τις αρμόδιες για την άσκηση της ενοποιημένης εποπτείας αρχές να ζητήσουν από τη μητρική επιχείρηση πληροφορίες που αφορούν την άσκηση της ενοποιημένης εποπτείας και να τις διαβιβάσουν στις αρχές αυτές.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσουν τα στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι, στην περίπτωση χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων παροχής επικουρικών υπηρεσιών, η συλλογή ή η κατοχή πληροφοριών δεν συνεπάγεται την υποχρέωση εποπτείας σε ατομική βάση αυτών των ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων.
5. Επίσης επιτρέπεται η ανταλλαγή, μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 105 του παρόντος νόμου, υπό τον όρο ότι η συλλογή ή η κατοχή πληροφοριακών στοιχείων δεν συνεπάγεται την άσκηση εποπτείας στη μικτή εταιρεία συμμετοχών και τις θυγατρικές της που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα ή στις θυγατρικές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 του παρόντος νόμου