Άρθρο 57-(άρθρο 65 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

1. Με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία και των διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει με απόφασή της διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα σε εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων και λαμβάνει όλα τα κατά την κρίση της απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι διοικητικές κυρώσεις και τα λοιπά διοικητικά μέτρα έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.
2. Επί παραβάσεων ιδρυμάτων, επιχειρήσεων του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει κυρώσεις, πέρα από το νομικό πρόσωπο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση, εφόσον η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της συγκεντρώνει στοιχεία, διενεργεί ελέγχους και προβαίνει στις αναγκαίες έρευνες. Με την επιφύλαξη άλλων σχετικών διατάξεων που θεσπίζονται στον παρόντα νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή απαιτεί, μεταξύ άλλων:
α) τη χορήγηση όλων των στοιχείων και των πληροφοριών που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων της, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται ανά τακτά διαστήματα και με ειδικώς προσδιορισμένους μορφότυπους για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς από τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:
αα) ιδρύματα και επιχειρήσεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
ββ) χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
γγ) μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
δδ) εταιρείες συμμετοχής μεικτών δραστηριοτήτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
εε) πρόσωπα που ανήκουν στις οντότητες που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα) έως δδ) της παρούσας παραγράφου,
στστ) τρίτους στους οποίους οι οντότητες που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα) έως δδ) της παρούσας παραγράφου ανέθεσαν επιχειρησιακά καθήκοντα ή δραστηριότητες,
β) τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ερευνών για οιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στις υποπεριπτώσεις αα) έως στ) της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφουμε έδρα ή ευρισκόμενο στην Ελλάδα, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων:
αα) της υποβολής εγγράφων,
ββ) της εξέτασης των βιβλίων και αρχείων των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση α) υποπεριπτώσεις αα) έως στστ) της παρούσας παραγράφου και της λήψης αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα εν λόγω βιβλία και αρχεία,
γγ) της λήψης προφορικών ή γραπτών εξηγήσεων από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην περίπτωση α) υποπεριπτώσεις αα) έως στστ) της παρούσας παραγράφου ή τους εκπροσώπους του ή τα μέλη του προσωπικού του και
δδ) της εξέτασης κάθε άλλου προσώπου που συναινεί να ερωτηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας,
γ) με την επιφύλαξη άλλων προϋποθέσεων που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο, τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ελέγχων στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση α) υποπεριπτώσεις αα) έως στστ) της παρούσας παραγράφου και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη εποπτεία, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές θα έχουν ενημερωθεί προηγουμένως. Στις περιπτώσεις που για τον έλεγχο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία έγκριση δικαστικής αρχής, υποβάλλεται σχετική αίτηση.