Άρθρο 101 – (άρθρο 108 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου

1. Κάθε ίδρυμα που δεν είναι ούτε θυγατρική στην Ελλάδα, ούτε μητρική επιχείρηση, και κάθε ίδρυμα που δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 65 του παρόντος νόμου σε ατομική βάση. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εξαιρεί από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του παρόντος νόμου πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Αν γίνει χρήση της εξαίρεσης του άρθρου 15 του ως άνω Κανονισμού οι απαιτήσεις του άρθρου 65 του παρόντος νόμου ισχύουν σε ατομική βάση.
2. Τα μητρικά ιδρύματα τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 του παρόντος νόμου, στο μέτρο και με τον τρόπο που ορίζεται στο πρώτο Μέρος Τίτλος ΙΙ Κεφάλαιο 2 Τμήματα 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ενοποιημένη βάση.
3. Τα ιδρύματα που είναι υπό τον έλεγχο μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών σε κράτος μέλος τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 του παρόντος νόμου στη βάση της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της εν λόγω χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, στο μέτρο και με τον τρόπο που ορίζεται στο πρώτο Μέρος Τίτλος ΙΙ Κεφάλαιο 2 Τμήματα 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Όπου περισσότερα από ένα ιδρύματα είναι υπό τον έλεγχο μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών σε κράτος μέλος, το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για το ίδρυμα για το οποίο η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 104 του παρόντος νόμου.
4. Τα θυγατρικά ιδρύματα εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του άρθρου 65 του παρόντος νόμου σε υποενοποιημένη βάση εφόσον τα εν λόγω ιδρύματα ή η μητρική επιχείρηση αυτών, όταν αυτή είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, έχουν ως θυγατρική τους σε τρίτη χώρα ή κατέχουν συμμετοχή σε ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006.