Άρθρο 2-(άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε ιδρύματα.
2. Το άρθρο 30 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται σε τοπικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του σημείου 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
3. Το άρθρο 31 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ) του σημείου 2) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
4. Τα άρθρα 41, 42 και 104 έως 120 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, στις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και στις μικτές εταιρείες συμμετοχών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Ο παρών νόμος δεν έχει εφαρμογή ως προς:
α) την πρόσβαση στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων στο βαθμό που ρυθμίζεται από την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (EE L 145) όπως έχει ενσωματωθεί με το ν. 3606/2007 (Α’ 195),
β) την Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών,
δ) το «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», πλην του άρθρου 150 του παρόντος νόμου.
6. Οι οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), γ) και δ) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου αντιμετωπίζονται ως χρηματοδοτικά ιδρύματα για την εφαρμογή των άρθρων 41, 42 και 104 έως 120 του παρόντος νόμου.
7. Εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 34 και 38 του παρόντος νόμου περί ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη και έχουν ρητά εξαιρεθεί δυνάμει του άρθρου 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ από το πεδίο εφαρμογής της.