Άρθρο 161 – (άρθρο 156 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Εποπτεία ρευστότητας υποκαταστήματος

1. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τη ρευστότητα των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να καθορίζει για το σκοπό της παρούσας παραγράφου κανόνες γενικής εφαρμογής, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν προβλέπουν άνιση ή περιοριστική μεταχείριση σε βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη και λειτουργούν στην Ελλάδα.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αίρει, κατά περίπτωση, την υποχρέωση τήρησης ορισμένων ή όλων των προαναφερθέντων κανόνων, προκειμένου περί υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεσμεύεται έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος ότι θα καλύπτει διαρκώς με ισοδύναμο τρόπο τις ανάγκες ρευστότητας των υποκαταστημάτων του στην Ελλάδα.
2. Με την επιφύλαξη των μέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής διατηρεί πλήρως την αρμοδιότητα των μέτρων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της.