Άρθρο 100 – (άρθρο 107 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Συνέπεια μεταξύ των εποπτικών εξετάσεων, αξιολογήσεων και των εποπτικών μέτρων

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΤ για:
α) τη λειτουργία της εποπτικής διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης του άρθρου 89 του παρόντος νόμου,
β) τη μεθοδολογία που ακολουθεί για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 90, 92, 93, 94, 96 και 98 του παρόντος νόμου σχετικά με τη διαδικασία της περίπτωσης α).
2. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταποκρίνεται σε αιτήματα της ΕΑΤ περί παροχής πρόσθετων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.