Άρθρο 111 -(άρθρο 118 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με οντότητες σε άλλα κράτη μέλη

1. Όταν, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους επιθυμούν να επαληθεύσουν πληροφορίες σχετικά με ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών, μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, εταιρεία συμμετοχής μικτών δραστηριοτήτων ή θυγατρική που αναφέρεται στο άρθρο 118 ή στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 του παρόντος νόμου που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτημα των εν λόγω αρχών είτε διενεργώντας η ίδια το σχετικό έλεγχο είτε επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές που υπέβαλαν την αίτηση να τον διενεργήσουν οι ίδιες ή εξουσιοδοτημένος από αυτές εμπειρογνώμονας ή ελεγκτής. Οι αρμόδιες αρχές που έχουν υποβάλει το αίτημα, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στον έλεγχο, στις περιπτώσεις που δεν τον πραγματοποιούν οι ίδιες.
2. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την κατ` αντιστοιχία επαλήθευση εκ μέρους της πληροφοριών που αφορούν τις πιο πάνω επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη.