Άρθρο 45 – Διαβίβαση πληροφοριών στην ΕΑΑΕΣ για τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα (Άρθρο 36 της Οδηγίας)

Η εποπτική αρχή :
α) ενημερώνει την ΕΑΑΕΣ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλει και τα οποία δεν δημοσιεύθηκαν κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του παρόντος,
β) παρέχει ετησίως στην ΕΑΑΕΣ συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλες τις διοικητικές κυρώσεις ή άλλα μέτρα που επιβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 40 του παρόντος, και
γ) ενημερώνει την ΕΑΑΕΣ σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις ή άλλα μέτρα που δημοσιοποιεί, δυνάμει του παρόντος.