Άρθρο 08 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών (άρθρο 13 της Οδηγίας)

1. Η εποπτική αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών και ανταλλάσσει σχετικές πληροφορίες για τους διανομείς (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ιδίως όσον αφορά στις πληροφορίες για την καλή φήμη, τις επαγγελματικές γνώσεις και τις ικανότητές τους. Ακόμη παρέχει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών πληροφορίες και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως εφόσον επιβληθούν σε αυτά μέτρα ή κυρώσεις δυνάμει του Κεφαλαίου Ζ’ του παρόντος.

2. Η εποπτική αρχή ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με τους διανομείς (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στους οποίους έχει επιβληθεί κύρωση ή άλλο μέτρο που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII της Οδηγίας 2016/97 και στο Κεφάλαιο Στ΄ του παρόντος, που έχει ή είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των εν λόγω διανομέων από το μητρώο του άρθρου 3 της Οδηγίας 2016/97.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του παρόντος, όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαμβάνουν ή να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, οφείλουν να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του ν. 4364/2016.

4. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τα αρμόδια Επιμελητήρια παρέχουν στην εποπτική αρχή, μόλις ζητηθεί, κάθε πληροφορία, στοιχείο και έγγραφο που σχετίζεται με τα καθήκοντα αυτά.