Άρθρο 44 – Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 35 της Οδηγίας)

Η εποπτική αρχή διαθέτει μηχανισμό για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση αναφοράς σε αυτήν πιθανών ή πραγματικών παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος, των κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεων και των συναφών διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου αμέσου εφαρμογής.
Ο μηχανισμός της παρ. 1 καθορίζεται με απόφαση της εποπτικής αρχής, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) διαδικασίες για την παραλαβή των αναφορών της παρ. 1 και τη διερεύνηση αυτών,
β) διαδικασίες για την κατάλληλη προστασία, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης, για τους υπαλλήλους των διανομέων (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, και όπου είναι δυνατόν για άλλα πρόσωπα, που αναφέρουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός των οντοτήτων αυτών και
γ) διαδικασίες για την προστασία της ταυτότητας τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε την παράβαση, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητας αυτών απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας, ή μεταγενέστερης διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας.