Άρθρο 14 – Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής (Άρθρο 7 της Οδηγίας)

1. Εάν ο κύριος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος εκτός της Ελλάδας, και η Ελλάδα είναι η χώρα καταγωγής του, η αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους μπορεί να συμφωνήσει με την εποπτική αρχή, ότι η αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους θα ενεργεί σαν να είναι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των κεφαλαίων IV έως και VII της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχουν ενσωματωθεί με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής. Αν υπάρξει συμφωνία κατά το προηγούμενο εδάφιο, η εποπτική αρχή ενημερώνει γι’ αυτήν εντός μηνός τον (αντ)ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, καθώς και την ΕΑΑΕΣ.

Εάν ο κύριος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ η χώρα καταγωγής του είναι άλλο κράτος μέλος, η εποπτική αρχή μπορεί να συμφωνήσει με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να ενεργεί η εποπτική αρχή σαν αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής, όσον αφορά στην εφαρμογή των κεφαλαίων IV έως και VII της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ και των Κεφαλαίων Δ’ έως και Ζ’ του παρόντος.

2. Η Εποπτική αρχή διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα από (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή από διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, είτε με ελεύθερη εγκατάσταση είτε με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα Κεφάλαια Ε’ και Στ’ του παρόντος και στις κατ’ εξουσιοδότησή τους πράξεις.