Άρθρο 47 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που, την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για τις οποίες υπάρχει το ασυμβίβαστο των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του παρόντος, υποχρεούνται μέχρι 15.9.2018 να δηλώσουν προς το αρμόδιο Επιμελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εκ των περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος, στην οποία επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, τα αρμόδια Επιμελητήρια έχουν καθήκον να προβούν μέχρι την 1.10.2018 στα ακόλουθα:
α) να διαγράψουν από το Ειδικό Μητρώο τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση της παρ. 1, από όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, και
β) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, άνευ άλλης διατυπώσεως σε μια κατηγορία, αυτήν του ασφαλιστικού πράκτορα, τις κατηγορίες του ασφαλιστικού συμβούλου και του ασφαλιστικού πράκτορα του ν. 1569/85 και του π.δ. 190/2006 και να επικαιροποιήσουν κατάλληλα τα προς δημοσίευση στοιχεία του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης.

3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 περ. β’, όσοι ενεγράφησαν στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου του ν. 1569/85 και του π.δ. 190/2006 μετά την 1.1.2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτήν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταφέρονται μηχανογραφικά, άνευ άλλης διατυπώσεως από τα αρμόδια Επιμελητήρια, στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα μόνον αφού συμπληρώσουν 2 έτη από την εγγραφή τους στα Μητρώα των Επιμελητηρίων ή και το Ειδικό Μητρώο.

4. Με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 2 και της παρ. 3, από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) οι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια στις κατηγορίες του Ασφαλιστικού Πράκτορα και του Ασφαλιστικού Συμβούλου του ν. 1569/85 και του π.δ. 190/2006 συγχωνεύονται αυτοδικαίως σε μία κατηγορία, και ονομάζονται στο εξής «Ασφαλιστικοί πράκτορες» της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος,
β) οι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια στην κατηγορία «συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων» του ν. 1569/85 και του π.δ. 190/2006, ονομάζονται στο εξής «συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων» της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος και
γ) οι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια στην κατηγορία «Μεσίτες Ασφαλίσεων» του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 ονομάζονται στο εξής «Μεσίτες (αντ)ασφαλίσεων» της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος.

  • Στο τέλος της παραγράφου αναφέρεται πως “Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν ο (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ` ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.”

    Επισημαίνεται πως μια τέτοια Βεβαίωση θα πρέπει να είναι ενιαίο νομικό κείμενο το οποίο να προκύπτει πως υποκαθιστά ένα ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης ώστε να διασφαλίζεται πλήρως ο Ασφαλισμένος Καταναλωτής η προστασία του οποίου αποτελεί βασικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας