Άρθρο 48 – Έναρξη ισχύος και τελικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 2, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τις 30.9.2018.
2. Οι διατάξεις των παρ. 11, 12 και 14 του άρθρου 18 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.